ממשל

ממשל

חיזוק המשטר הפרלמנטרי

המשטר הפרלמנטרי הוא אחד הנדבכים הבסיסיים בדמוקרטיה הישראלית. מרצ מתנגדת לכינון משטר נשיאותי בישראל, דבר המהווה איום של ממש על הדמוקרטיה הישראלית, ותומכת בשיטה הפרלמנטרית ובשיטת הבחירות היחסיות, המאפשרת ייצוג למגוון הדעות.

מרצ תפעל לביטול חוק המשילות הפוגע בייצוגיות וביכול הכנסת לפקח על הממשלה.

מרצ תפעל לבניית מודל שיאפשר ייצוג הולם לפריפריה מבלי לפגוע בשיטת הבחירות היחסית.

חוקה

אחד המרכיבים החשובים בדמוקרטיה פרלמנטרית הוא קיומה של חוקה מחייבת, המבטיחה הגנה על זכויות אדם ואזרח בסיסיות וקובעת מערכת נורמות ועקרונות על פיהן מושתתת מערכת החקיקה.

חוקי היסוד הקיימים ממלאים את תפקיד החוקה בישראל. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד: חופש העיסוק, אשר נחקקו ביוזמת מרצ, מהווים מהפכה חוקתית ומבטיחים חלק מזכויות היסוד של האדם בישראל, ובראשן את זכותו לחיים, לחרות ולכבוד.

השלמת תהליך כתיבת החוקה חייב לכלול הגנה מלאה על כל זכויות האדם והאזרח כולל חקיקת חוק יסוד זכויות חברתיות. מרצ מתנגדת לכל פשרה בנושאים חוקתיים שמשמעה החלשת ערכי היסוד העומדים בבסיס כל משטר וחברה דמוקרטיים.

מבנה הממשלה

על מנת לייעל את עבודת הממשלה נדרש צמצום משמעותי של מספר השרים. המצב בו עשרות מחברי הכנסת מכהנים כשרים וכסגני שרים פוגע בעיקרון הפרדת הרשויות  בעבודתה התקינה של הכנסת.

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

 • מינוי מספר מצומצם של שרים זוטרים עם אחריות ביצועית, אשר יוגבל בחקיקה.
 • ביטול תפקיד סגן שר.

עבודת הממשלה

 • ביטול המונופול של אגף התקציבים על תהליך התקצוב והפיכת משרדי הממשלה לאחראיים על ההכרעות העקרוניות בתחומם ואחראים מלאים על ניהול התקציב במשרדיהם, במסגרת התקציב הכולל.
 • תוכניות העבודה של משרדי הממשלה יהיו הבסיס לתקציב ולא להיפך.
 • ספר התקציב יהיה נהיר ושקוף.

עבודת הכנסת

יש להציב לחברי הכנסת סטנדרטים גבוהים של מוסר עבודה ורצינות בעבודתם הפרלמנטרית.

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

 • ביטול חוק ההסדרים.
 • צמצום פגרות הכנסת במטרה להפוך את עבודת החכים לרצינית ואחראית יותר.
 • אימוץ נוהל השימוע למינויים בממשלה.
 • מנגנון שאלת שאלות לראש הממשלה והשרים כפי שקיים בפרלמנטים אחרים.
 • חובת מענה על שאילתות במועד שנקבע בתקנון הכנסת, חובת מתן מידע לפי דרישת מרכז המחקר והמידע של הכנסת.
 • שינוי מבנה הועדות כך שיעבדו בהתאמה עם משרדי הממשלה.
 • הרחבת פיקוח הוועדות על גורמים שלטוניים ובעיקר על אגף התקציבים באוצר.
 • הגבלת מספר חברי הוועדות ואיסור חברות של חברי כנסת ביותר משתי ועדות, על מנת לאפשר נוכחות בישיבות ואת רציפות עבודת הוועדות.
 • חיוב השתתפות לעובדי מדינה בישיבות ועדות הכנסת.
 • קביעה בחוק שאי אמירת אמת בפני ועדת כנסת תחשב לעבירה פלילית.
 • אספקת מידע ומחקר ברמה גבוהה והעמדת מקורות מידע עצמאיים לתמיכה מקצועית עבור חברי הכנסת.

רפורמה במינהל הציבורי

השירות הציבורי, הזרוע המבצעת של הממשלה, אמור להגן על הציבור מפני השימוש לרעה בשררה. משימותיו המרכזיות של המינהל הציבורי הן סיוע לקובעי המדיניות בעבודה מקצועית ועבודת מטה ומתן שירות טוב והולם לציבור. במינהל הציבורי בישראל קיימים ליקויים רבים באיכות השירות וקיים בלבול בין תפקידי הדרג הפוליטי לבין תפקידי הדרג המנהלי. כמו כן, אין יכולת תכנון לטווח רחוק וחוסר היעילות גדול.

נדרשת רפורמה מקיפה במינהל הציבורי, אשר תציב דגם רצוי למינהל הציבורי, ממנו ייגזרו התכניות האופרטיביות, תוך שמירה על יחסי עבודה תקינים וכיבוד ההסכמים הקיבוציים של עובדי המינהל הציבורי.

הרפורמה תכלול:

 • מבנה חדש לשירות המדינה לפיו, כל משרד יחולק למטה מקצועי העוסק ברגולציה, בקרה ומעקב, וליחידות ביצוע המופקדות על השירות היעיל לציבור.
 • האצלת סמכויות של כל הגופים הריכוזיים בשירות המדינה למשרדים וליחידות הסמך.
 • הנהגת שיטות ניהול מודרניות ומקצוּע הסגל הבכיר.
 • תוכנית אופרטיבית לשיפור השירות לאזרח, אשר תכלול את מצבת העובדים הדרושה למתן השירות, הנהגת שיטות איכות והטמעתן בעבודת היחידות ופרסום “אמנת שירות”.
 • הנהגת מערכת שכר הוגנת, ברורה ושקופה.
 • קידום נשים, ערבים ואנשים עם מוגבלויות בשירות המדינה.
 • מקצועיות ויושרה ציבורית יובטחו באמצעות הכשרות והשתלמויות לעובדי מדינה, כולל בנושאים של יושרה ציבורית ומנהל תקין, ובאמצעות תהליכי מיון קפדניים.

רפורמה בשלטון המקומי

הממשלות האחרונות קיצצו באופן חד וברוטאלי בתקציב מענקי האיזון לרשויות המקומיות, זאת בנוסף לקיצוץ הנרחב בתקציבי החינוך והרווחה. מצב זה אילץ את הרשויות המקומיות להשלים מתקציביהן (ממסי הארנונה ומתרומות) את החוסר שנוצר, על מנת לשמר רמת שירות סבירה לאזרחים. הדבר גרם לחלק מרשויות להגיע לכדי משבר.

המשבר בשלטון המקומי מחייב פעולה מקיפה. כ 95% מתושבי ישראל חיים בישובים עירוניים ומכאן, יש לתת דגש על טיפול במצבן של הרשויות העירוניות לצד הטיפול בישובים הקטנים, הסובלים לעיתים ממצוקה קשה.

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

 • חקיקת חוק עיריות חדש במקום פקודת העיריות המנדטורית.
 • אוטונומיה מוגברת לשלטון המקומי תחת בקרה חיצונית ותוך צמצום מעורבותו של משרד הפנים בניהול הרשויות המקומיות הפריפריאליות.
 • הגדלה משמעותית של חלקה של הממשלה בתקציב השירותים החברתיים ברשויות המקומיות.
 • המשך תשלום מענקי איזון. מצוקתן של רשויות מקומיות רבות אינה נובעת דווקא מניהול כושל או משחיתות, אלא מתנאים אובייקטיביים וממצבם הסוציו-אקונומי של התושבים. על המדינה להתחשב בכך שישנן רשויות שתהיינה תלויות באופן קבוע במענקי האיזון.
 • עידוד כספי לרשויות המבקשות להתאחד מרצון.
 • מתן סמכויות ביצועיות לסגני ראש העיר.
 • תגמול הוגן לחברי מועצה נבחרים בכל הארץ, כך שיוכלו למלא את התפקיד גם אלו שאינם בעלי אמצעים.

מאבק בשחיתות בשלטון המקומי

הביקורת הציבורית על השלטון המקומי חלשה יותר ופרשות שחיתות נדחקות לשולי השיח הציבורי. על אף שבידי שר הפנים מצויים הכלים לטיפול בנושא (יכולת לפטר ראשי ערים,  הקמת ועדה קרואה, הפעלת  נוהל חיוב אישי) עדיין קיימות לא מעט תופעות של שחיתות בשלטון המקומי, הפוגעות, לעיתים, במצבם של ישובים שלמים. יש לנקוט בסדרה של צעדים פרטניים למיגור השחיתות ברמה המקומית.

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

 • הפעלה נרחבת של הסנקציות המצויות בידי שר הפנים כלפי ראשי ערים ומועצות מקומיות, ובפרט נוהל חיוב אישי במקרים של עבירות.
 • חיוב ראשי ערים ומועצות בפרסום כל פגישותיהם עם מועמדים לקבלת מכרזים בכלל ובתחום התכנון והבנייה בפרט.
 • חיוב קיומן של ועדות חובה במועצות המקומיות (בנושאים כמו: סביבה, חינוך, רווחה ועוד), אשר יכינו תכנית פעולה למועצה ויפקחו על ביצועה.
 • הקמת בית ספר לשלטון מקומי המיועד לראשי ערים, מועצות וחברי מועצות שיחפצו בכך. בית הספר יפעל ויכשיר עתודת מנהיגים בתחום המוניציפאלי וייזום השתלמויות לעובדי הרשויות בתחומי שיפור השירות וניהול.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>