מנהל תקין

מנהל תקין

הפרדת הון ושלטון

הקרבה המסוכנת בין בעלי הון לנושאי משרות שלטוניות, אשר הפכה לתופעה בולטת בישראל, מהווה איום חמור על הדמוקרטיה הישראלית. עיקר המאבק בתחום זה הינו בצמצום הריכוזיות במשק, הפסקת ההשפעה של הגופים הגדולים על קבלת ההחלטות ונקיטת צעדים קונקרטיים ביחס למימון בחירות וביחס לשתדלנים.

ההגבלות הקיימות כיום על גיוס הכספים ותקרת ההוצאות הנמוכה יוצרות תמריץ למתמודדים ומפלגות לעבור על החוק, בדרכים שונות. על מנת שהמתמודדים והמפלגות ינהגו על פי החוק יש לקבוע את הכללים הבאים:

 • רק אזרחים ישראלים יהיו רשאים לתרום למתמודדים, בדומה להגבלת התורמים למפלגות.
 • המפלגות יהיו חייבות לפרסם באינטרנט את המאזן הכספי השנתי, ופרטי התרומות והתורמים (פרט לתרומות מיחיד בסכום הפחות מ 1000-₪).
 • השיעור המרבי של תרומה למפלגה או למועמד מתורם יחיד יעמוד על סך מצטבר של 5000 ₪ למערכת בחירות.
 • ייקבע הסדר מימון תואם (Matching), לפיו, עבור כל תרומה יחידה שאינה עולה על 500 ש”ח, תקבל המפלגה מהמדינה סכום כסף השווה לסכום התרומה.
 • מרצ תפעל להגברת השקיפות בעבודת השתדלנים בכנסת, ולפרסום ציבורי של המידע אותו הם מעבירים לחברי הכנסת. יש להקים גוף שיפקח על ביצוע הקוד האתי של השתדלנים. יאסר על שתדלנים להשתתף בישיבות של ועדות הכנסת.

מאבק בשחיתות

בשנים האחרונות נוכחנו לגלות כי הצמרת השלטונית בישראל מעורבת במעשי שחיתות, ובכלל זה, ראש ממשלה לשעבר. מרצ מחויבת להיאבק לצמצום השחיתות בלא לפגוע יתר על המידה ביכולתם של נבחרי הציבור למשול, בלי להרתיע עובדי ציבור ממונים מלהפעיל שיקול דעת ראוי ולקבל החלטות חיוניות, בלי ליצור בירוקרטיזציה משתקת ומשחיתה ומבלי להחליש את מעמדה של הפוליטיקה הישראלית בעיני הציבור.

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

 • על היועץ המשפטי לממשלה לדווח לציבור אחת לחצי שנה על מצב החקירות של עובדי ציבור, בכירים וממונים שנחשדו בשחיתות שלטונית. בכלל זה עליו לעדכן בדבר מספר התלונות שהגיעו לידי המשטרה בעניין שחיתות, החלטות על פתיחת חקירה נגד עובדי ציבור, סגירת תיקים וטעמיה, העמדות לדין, הרשעות וגזרי דין.
 • כל נושאי המשרות הבכירות ברשות המקומית, וכן כל חברי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, יחויבו בהגשת הצהרת הון מיד עם מינוים ובכל שנה במשך השנתיים שלאחר עזיבת התפקיד למבקר המדינה או למוסד אחר שייקבע בחוק. הצהרות אלה יבדקו כחוק ע”י מבקר המדינה או מוסד אחר שייקבע לכך. כינון תפקיד “יועץ לענייני ניגוד עניינים” במשרד היועץ המשפטי לממשלה, שתפקידו יכלול טיפול בשאלות הנוגעות לניגוד עניינים שיופנו אליו מטעם גורמים שלטוניים למיניהם, פרסום חוות דעת עקרוניות בנושא, קיום סדנאות שיעסקו בסוגיה וכדומה.
 • הקמת ועדה ציבורית שתנסח כללים לשימוש באזרחים בתהליכים פוליטיים ובוועדות ציבוריות, לרבות הסתייעות בעורכי דין פרטיים וביועצים, בשכר או בהתנדבות, בתהליכי הרכבת קואליציה. כמו כן יש לקבוע נהלים ברורים יותר להעסקת רואי חשבון ועורכי דין בוועדות ציבוריות המקבלות החלטות מקרו-כלכליות המשפיעות על כלל החברה.

צינון

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

 • יש להחמיר את מגבלות הצינון על עובדי ציבור בכירים שמעורבים באופן פעיל ומרכזי בגיבוש הסדרים בין בעלי הון גדולים לבין המדינה. בין השאר ראוי לקבוע שייאסר על עובד ציבור ששותף בגיבוש הסכמים עם תאגידים לעבוד במשך 5 שנים לפחות מיום הפסקת עבודתו בשירות המדינה בתאגיד עמו ניהל מו”מ בשם המדינה. יש להקים ועדה שתקבע מהו הפיצוי הכספי שיש להעניק לעובדים אלה, בשל המיגבלה כאמור.
 • יש לקבוע סנקציה מינהלית (קנס כספי) לצד הסנקציה הפלילית על עובדים שמפרים את הוראות הצינון שייקבעו כאמור לעיל.
 • כל רשות שלטונית תפרסם רשימה של עובדי ציבור שפרשו ושנמצאים בתקופת צינון ותבהיר לעובדיה את המגבלות על התקשורת עם גופים אלה.

מינויים במערכות השלטון

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

 • קיום חובת פרסום של השיקולים לבחירת חברי ועדה ממיינת של עובדי ציבור והשיקולים של מינויים אותם עורכים שרי הממשלה, כולל השיקולים לבחירה במועמד מסוים ולא אחר. פרסום השיקולים יהווה גורם מרתיע בפני מינויים לא ענייניים.
 • מועמדים למשרות שלטוניות המחייבות בחירה על-ידי ועדה, יחויבו לפרסם “אני מאמין” לגבי השקפת עולמם בנושאים הקשורים במשרה.
 • קיום חובת פרסום בעת מינוי חברי מרכז וקרוביהם (גם במשרות עובדים זמניים). פרסום השמות נועד להרתיע פוליטיקאים מחלוקת משרות.

שקיפות בעבודת הרשויות

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

 • קיום חובת רישום פרוטוקולים ופרסומם באינטרנט של דיונים בתהליכי רגולציה, הן ברשויות שלטוניות (כמו מנהל מקרקעי ישראל) והן בוועדות תכנון ובניה ברשויות מקומיות.
 • חיוב רשויות שלטוניות בפרסום דוחות חשבונאיים, המפרטים הטבות שלטוניות אשר הוענקו למגזרים שונים, כולל הנחות מס.
 • חיוב ראשי רשויות מקומיות בפרסום שיקוליהם לגבי מתן פטורים הקשורים להיתרי בנייה.
 • קיום חובת פרסום פניות אשר הוגשו לעובדי ציבור להטבות שלטוניות או סיוע של עובדי ציבור.
 • רשויות המינהל הציבורי יהיו מחויבות לספק לאזרחים, ביוזמתן, מידע מלא על זכויותיהם על-פי חוק חופש המידע, אשר נחקק ביוזמת מרצ.
 • תובטח הגנה על צנעת הפרט מפני העברת מידע בעניינו של אדם ללא ידיעתו והסכמתו.

הרתעה

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

 • הקמת מסלול משמעתי לעבירות של שחיתות (בנוסף למסלול הפלילי המחייב הוכחת כוונה והוכחת פרטי האישום כולו מעל לכל ספק סביר), בו ניתן יהיה להרשיע נושאי משרות נבחרות ועובדי ציבור בכירים.
 • פרסום ניהול חקירות נגד עובדי ציבור ונבחרי ציבור בכירים במידה והפרסום לא יפגע בחקירה עצמה.
 • חיוב הרשויות להכין דו”ח הפקת לקחים במקרים של שחיתות, כולל המלצות למניעת מקרים דומים בעתיד.
 • הקמת “קו חם” לחשיפת שחיתויות בשירות המדינה שבו יוכלו עובדים לדווח על שחיתויות.
 • הגדלת המשאבים לגורמי האכיפה, החקירה והענישה.
 • פרסום שמות בדו”חות מבקר המדינה.
 • הפעלת נוהל חיוב אישי, בדומה לנוהל בשלטון המקומי, על שרים ומנכ”לים, במקרים של עבירות הפרת אמונים במינויים ובהוצאת כספים.
 • הפיכתן של ההמלצות האישיות בדו”חות ועדות חקירה ממלכתיות להמלצות מחייבות.

שלטון החוק

 • מרצ מחויבת להגנה על עצמאותה של הרשות השופטת.
 • מרצ מתנגדת לכל הפרטה במערכת שמירת החוק, ובכלל זה של מוסדות כליאה למיניהם, ושל כל פעולות השיטור, כולל בהתנחלויות ובמחסומים.
 • מרצ קוראת ליישם את חוק זכויות נפגעי עבירה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>