מבקשי מקלט

מבקשי מקלט

ישראל הוקמה כמדינה של פליטים. נראה כי רוב חברי הכנסת שכחו עובדה זו. בכנסת הועברו חוקים אשר פוגעים בזכויות הפליטים, מתירים לעצור אותם במחנות ואפילו מאפשרים מעצרם של ילדים. כמו כן, השיח הציבורי בנושא הפליטים הפך גס, אלים ומסוכן.

מדינות הרדיפה שבחרה הממשלה, אשר מונעת אישורי עבודה וזכויות בסיסיות, הביאה לכך שבפועל השכונות הדרומיות בת”א נושאות בעיקר המחיר. על המדינה לנהל מדיניות שמושתתת על הזיכרון הלאומי של חוויית הפליטות, מדיניות שתחלק את המאמץ הדרוש למתן תשובה אנושית למצוקת מבקשי המקלט בין כל שכבות החברה.

המדינה מנהלת מאבק במהגרי העבודה אך ממשיכה במקביל לגייס עובדים נוספים ברחבי העולם אשר פעמים רבות מוצאים עצמם מנוצלים, הן על-ידי חברות כח האדם אשר הביאו אותם לארץ והן על-ידי המעסיקים.

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

 • ביטול מדיניות הכליאה של מבקשי מקלט וסגירת מתכן חולות. כליאת מבקשי המקלט וילדיהם, לאחר התלאות שעברו בדרך, מהווה התעללות חסרת תכלית ותוחלת.
 • הקמת מערכת בדיקת בקשות מקלט הוגנת ומתפקדת והענקת מעמד פליט למבקשי המקלט שיוכרו כפליטים.
 • מתן אישורי עבודה למבקשי המקלט עד לבירור המעמד.
 • החלת תושבות חברתית (נגישות לשירותי רווחה ובריאות) למבקשי המקלט ונגישות לשירותי בריאות ורווחה עד לבירור מעמדם.
 • הקמת מרכזי קליטה פתוחים בכל רחבי הארץ ולא בשכונות מצוקה.
 • מתן אישורי עבודה בישראל למהגרי עבודה על בסיס אישי של העובד בכפוף להסכם בילטרלי בין ממשלות, ולא דרך חברות כוח אדם.
 • ביטול משטרת ההגירה, והרחבה משמעותית של היחידה לאכיפת חוקי העבודה. יחידה זו תעסוק, בין היתר, בהבטחת תנאי עבודה שווים למהגרי עבודה.
 • מתן מעמד קבע לילדי עובדים זרים אשר נולדו בישראל או חיו בה במשך 5 שנים ויותר.
 • הבטחת הזכות לבריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממכלתי, חינוך, כיסוי בגין תאונות עבודה, נכות ולידה לכל עובד זר המועסק בישראל.
 • רפורמה בתנאי העסקת עובדים זרים בסיעוד – ביטול חובת הלינה בבית המטופל, ביטול יחסי עובד-מעביד בין המטפל למטופל הסיעודי, הגדרת מעסיק ברור, אשר יהיה אחראי לכל זכויות העובדים, הסדרת תנאי ההעסקה, ותשלום בגין שעות נוספות.
 • החלת חוק שעות עבודה ומנוחה על כל מהגרי העבודה המועסקים בישראל.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>