מה עשינו

הישגי חקיקה בכנסת ה-20

הישג 1

הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה)

הצעת החוק מסדירה את זכויותיהן של נשים המתגוררות בדיור ציבורי וסובלות מאלימות כלפיהן. ע"פ ההצעה אישה שנאלצה לעזוב דירה ציבורית בשל אלימות – לא תאבד את זכויותיה. חוק הדיור הציבורי קובע כי מי שהתגורר בדירה ציבורית במשך חמש שנים רצופות לפחות, זכאי לרכוש את הדירה בתנאים נוחים ובהנחה משמעותית. התיקון לחוק הדיור קובע כי בחישוב תקופת המגורים לצורך הזכאות לרכישת הדירה, תימנה תקופת שהייה מחוץ לדירה בשל אלימות מצד בן הזוג כמו גם תקופת שהייה במקלט לנשים מוכות.

הישג 2

הצעת חוק ההתיישנות (תיקון - השעיית מרוץ תקופת ההתיישנות)

על פי הצעת החוק תקופת ההתיישנות לא תכנס לתוקף אם התקיימה התנהלות פסולה של הנתבע כגון ניצול יחסי כוח, יחסי תלות או יחסי מרות, תרמית, הונאה סחיטה , איומים וכד'. ההנחה שעומדת בבסיס התיקון, היא שבגלל סיבות אלו התובע היה מנוע מהגשת תלונה ולא הייתה לו אפשרות למצות את זכותו להגיש תביעה בפרק הזמן בו האמצעים הפסולים הופעלו עליו.
התיקון יאפשר לעשות צדק עבור אלפי נפגעות ונפגעי עבירה שחוק ההתיישנות מנע מהם להגיש תלונה עד כה.

הישג 3

איסור נהיגה ברכב בחוף הים (איסור שימוש ברכב שנעברה בו עבירה)

על פי ההצעה מוצע לקבוע כי בית משפט שהרשיע אדם בעבירת איסור נהיגה בחוף הים, רשאי, לאסור על השימוש ברכב שבו בוצעה העבירה לתקופה שלא תעלה על 120 ימים. עוד מוצע לקבוע כי קצין בדרגת מפקח ומעלה, רשאי, אם היה לו יסוד סביר להניח כי יוגש נגד אותו אדם כתב אישום, לאסור על השימוש ברכב שבו בוצעה העבירה לתקופה של 30 ימים, וליטול את רישיון הרכב.

הישג 4

הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

הצעת החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו מתנה את החלת ההוראות המאפשרות לבן זוג לשעבר להיות זכאי לקצבת שאירים בהסדר פנסיה של צבירת זכויות לפי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לגביו לפני יום תחילת אותו חוק. בין השאר, דורש החוק כי אם חלפו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין לחלוקת החיסכון הפנסיוני או מהמועד שבו החלה הזכאות של בעל הפנסיה לגמלה, לפי המאוחר, תוגש הבקשה לרישום פסק הדין לא יאוחר מתום שנה מיום תחילתו של החוק (6.2.16) . מוצע להאריך את התקופה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לפני יום התחילה משנה לשלוש שנים מיום התחילה.

הישג 5

הצעת חוק העונשין

הצעת החוק מבקשת להרחיב את הגדרת העבירות מעשה מגונה, מעשה סדום, ובעילה אסורה בהסכמה ולהחילן גם על מקרים שבהם התקיים ניצול סמכות ותלות נפשית בין איש דת או מנהיג רוחני (למשל רב או "גורו") לבין מאמיניו. "יחסים מיניים בין איש דת לבין מאמין אשר רואה בו מקור סמכות, מהווים ניצול לכל דבר למרות שהם לכאורה בהסכמה ובין שני בגירים, אינם מוגדרים כיום בספר החוקים כעבירה. במקרים ידועים, של כתות הרסניות למשל, מתקשה המדינה להעמיד לדין את המנהיג הרוחני המשתמש לרעה בכוחו. הצעת החוק תיתן כלים למערכת המשפט לפעול כנגד אותם "גורואים" המעוללים רע למאמיניהם ותציב גבולות לאנשי דת שסמכותם לעתים עולה על זו של מטפלים מקצועיים"

הישג 6

הצעת חוק עבודת נשים (חופשת אבהות)

החוק קובע כי תינתן חופשת לידה ייעודית לאבות שתימשך שישה ימים, כולל יום הלידה. שלושה ימים מתוכה יהיו על חשבון ימי מחלה, ושלושה ימים על חשבון חופשה שנתית כך שהמעסיק יישא בנטל קטן מאוד. כיום אין חובה על המעסיק לאפשר לאב העובד לצאת לחופשה לאחר יום הלידה, ועובדים תלויים ברצונו הטוב של המעסיק, בלי שניתנת להם כל הגנה לזכות ולחובה הבסיסיות להיות לצד האם והילוד בימים שלאחר הלידה. על פי החוק, מי שיוצא לחופשת מחלה לא מקבל תשלום עבור היום הראשון כלל, כך שהחופשה מצטמצמת לחמישה ימים בשכר, וגם זה לא במלואו-עבור היום השני יקבל העובד רק 50% ועבור היום השלישי 75% מהשכר.

הישג 7

הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה

על פי החוק מוצע להחיל את הוראות חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה גם לגבי אומן לכלב נחייה בתהליך הכשרה ומאמן כלבי נחייה בתהליך הכשרה, כשהם מלווים בכלבים, כך שלא תוגבל זכותם להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בתחבורה ציבורית ולא ייגבה מהם כל תשלום בעד זה. כמו כן מוצע לאפשר הגשת תביעה אזרחית בשל הפרת הוראות החוק ובית המשפט יוכל לפסוק, בנוסף על כל סעד אחר, פיצויים אף ללא הוכחת נזק. עוד מוצע לעדכן את סעיף העונשין ולקבוע קנסות ספציפיים.

הישג 8

הצעת חוק הביטוח הלאומי (חישוב דמי לידה לפי ששת החודשים שקדמו ליום הקובע)

הצעת החוק תשנה את חישוב דמי הלידה של נשים לששת החודשים האחרונים טרם הלידה במקום שלושה חודשים כיום ובכך להעלות את דמי הלידה להן הן זכאיות. הצעת החוק נוצרה בכדי לתת מענה לנשים העובדות בשכר שעתי הסובלות משיטת החישוב הקיימת. ההצעה מתקנת עוול הנעשה לעובדות שעתיות, עובדות קבלן ונשים הרות שלעיתים בשל מצבם הרפואי נאלצות לעבוד פחות ושכרן נפגע.

הישג 9

הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים)

הצעת החוק מחייבת הוספת כתוביות לחרשים לכל הפרסומות ותשדירי השירות בטלוויזיה. ההצעה ביטלה את המצב שהיה עד עתה, כאשר על פי חוק שידורי טלוויזיה –כתוביות ושפת סימנים, פרסומות ותשדירים בני פחות מחמש דקות לא חויבו בהוספת כתוביות. הצעת החוק מבקשת להנגיש את הפרסומות ללקויי השמיעה ולאפשר שוויון הלכה למעשה וכן תפתח בפני החברות המפרסמות קהל צרכנים גדול של כ-800 אלף איש שעד כה הודר מהפרסומות בטלוויזיה.

הישג 10

הצעת חוק הקאדים (תיקון כשירות מינוי קאדים ובחירתם)

מוצע לשנות את הסעיף העוסק בתנאי הכשירות הנדרשים מהמועמד להיות קאדי. מוצע להגדיר את השכלתו הנדרשת של המועמד ולקבוע שעליו להיות בעל תואר אקדמי מוכר בלימודי האסלאם. כן מוצע להוסיף תנאי כשירות, לפיו המועמד עסק בעברו במשך 5 שנים לפחות בטיעון שרעי. בנוסף מוצע לשנות את הרכב הוועדה למינוי קאדים ולקבוע שמבין חברי הוועדה שהם חברי ממשלה או חברי כנסת, לא יכהן יותר מחבר אחד מכל מפלגה.

הישג 11

הצעת חוק לידה בבית

על פי הצעת החוק גם נשים שילדו בבית יזכו למענק לידה. כיום רק נשים היולדות בבית חולים או שמגיעות לבית חולים מיד לאחר הלידה מקבלות מענק לידה., ואילו נשים שבוחרות ללדת בבית לא מקבלות סכום זה. מדובר באפליה פסולה הנובעת מההנחה כי לידה בבית חולים היא הלידה הבטוחה ביותר וכי יש לעודד נשים ללדת בבתי חולים בלבד.

הישג 12

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר)

הצעת החוק תאפשר הצבעה של אסירים בבחירות לרשויות המקומיות. עד היום אסירים או עצירים יכלו להצביע בבחירות הכלליות בלבד וההצעה שעברה תשים סוף לשלילתן של זכויות אזרח בסיסיות. לרשות מקומית יש השפעה גדולה על חיי הפרט השוטפים והזכות להצביע לרשות העיר חשובה לפחות כמו להצביע לכנסת ישראל. כך נשמר הקשר של האסיר עם הקהילה ועם החברה, נדבך חשוב בתהליך השיקום.

הישג 13

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (מעצר מפרי צו הגנה)

על פי הצעת החוק קצין החקירות הבכיר ביותר בתחנה יהיה אחראי על שחרור גברים שיפרו צו הגנה, ויהיה צריך לנמק את ההחלטה, בניגוד למצב הקיים בו רוב המקרים בהם גברים מאיימים על נשים וילדים עוברים לסדר היום. זאת חקיקה שתשנה ואפילו תציל חיים של נשים שעומדות כיום חסרות אונים מול בן זוג אלים ומאיים, נשים שהתייאשו, שהפסיקו להתקשר לשוטרים כי הן למדו שזה לא עוזר, ולמרות שבן הזוג האלים חוזר ומפר את הצו שנועד להרחיק אותו מהאישה בה הוא פוגע, הוא זה שמסתובב חופשי, ומי שנאלצת ללכת למקלט ולרדת למחתרת היא דווקא האישה. צו הגנה צריך להגן ומי שמפר אותו צריך להיענש ומי שחוזר ומפר אותו הוא מסוכן.

הישג 14

הצעת חוק חובת אזהרה בפרסום ושיווק טלפוני של הלוואה

על פי הצעת החוק משווקים יחויבו לפרסם הלוואות בצירוף אזהרה מפורשת שממחישה את הסכנות ללווה שמפר את תנאי לקיחת ההלוואה, את שם התאגיד או הבנק העומד מאחורי הפרסומת, ומסתכנים בקנס של 750,000 שקלים במידה ויכשלו בפרסום כל המידע. לפרסום יש כוח, והבנקים שמשקיעים כל שנה מאות מיליוני שקלים על תקציבי שיווק ופרסום, יודעים את זה. על הכוח הזה הם בונים כשהם משווקים הלוואות מפתות, וכולאים אנשים בריביות עתק ובקנסות שאפשר היה להימנע מהם. קנס של 750000 ימנע מהבנקים לפרסם מידע שקרי או רק חלק ממנו.

הישג 15

הצעת חוק העונשין (הגדרת בן משפחה לעניין התיישנות עבירות מין במשפחה)

ההצעה מבקשת לכלול בני דודים בהגדרת תקופת ההתיישנות המיוחדת שחלה במקרה של פגיעות מיניות במשפחה כך שכעת, גם במקרה של פגיעה מינית בידי בן-דוד, ניתן יהיה להעמיד לדין את הפוגע עד 20 שנה מהגעת הנפגע/ת הקטינ/ה לגיל 18. בשנים האחרונות אנו עדים לעליה בדיווחים בפגיעות מיניות בתוך המשפחה ע"י בן דוד עם זאת בספר החוקים לא היה ניתן מעמד ראוי לתקופת ההתיישנות במקרים מסוג זה. קשר השתיקה שעוטף את הנפגעות והנפגעים יוצר קושי ייחודי בדיווח והליך הגשת התלונה לרשויות החוק. מעתה והלאה, תקופת ההתיישנות של מקרי פגיעה מינית בידי בן דוד, תהיה זהה לתקופת ההתיישנות הקיימת בחוק לפגיעה מינית בידי אח, אב, דוד או סב. בכך אנו מאפשרים לנפגעות ולנפגעים להעמיד את הפוגעים לדין, ובכך לסייע בעשיית צדק ובשיקום הנפגעים והנפגעות.

הישג 16

הצעת חוק הבטחת הכנסה לנשים השוהות במקלטים לנשים מוכות

ע"פ ההצעה נשים ששוהות במקלטים לנשים מוכות למעלה מחודש ימים תהיינה זכאיות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה, גם אם לא היו זכאיות לה טרם כניסתן למקלט. כיום שוהות כ-700 נשים מדי שנה ב-14 מקלטים. עד קבלת התיקון לחוק, רק נשים שהיו זכאיות לגמלה להבטחת הכנסה לפני כניסתן למקלט המשיכו לקבל אותה גם במהלך שהותן במקלט. הדבר גרם לכך שנשים שהיו נתונות לחיים אלימים חששו מאבוד הגמלה, והעדיפו להישאר במעגל המשפחה עם הגבר המכה. למרות שבזמן שהותן במקלט, כל מחסור נענה ע"י הגורמים שם, עדיין אותן נשים צוברות חובות זקוקות לגמלה כדי שלא תצבורנה חובות המקשים מאוד על שיקומן ועל יציאתן ממעגל האלימות. לכן, התיקון לחוק מחייב את הענקת הגמלה לכל אישה ששוהה במקלט למעלה מחודש.

הישג 17

הצעת חוק עובדים זרים (הגנה על עובדים זרים מפני ניצול ועבירות חמורות)

ההצעה מרחיבה את סמכותו של משרד הפנים לבטל או לסרב להעניק היתר העסקת עובדים זרים, לאדם אשר הורשע בעבירות של סחר בבני אדם, עבודה בתנאי עבדות או עבודת כפייה או עבירות מין. כמו כן, החוק דורש ממשרד העבודה, בהתייעצות עם משרד הפנים , לקבוע תקנות חדשות לתשלום לעובדים הזרים , מלבד התשלום לחשבון בנק בישראל. התקנות שייקבעו בתוך שנה יציעו אופציות חלופיות לתשלום לעובד, אשר מותאמות לתנאיהם הייחודיים של עובדים זרים ושל מעסיקיהם, ובו זמנית למדינה אשר תוכל לעקוב אחר התשלומים המתועדים. בכך החוק יוודא תשלום כחוק לעובדים , ויגן גם על המעסיקים מפני תלונות ותביעות שווא.

הישג 18

הצעת חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות)

הצעת החוק מציעה לראשונה סל שיקום רחב וגמיש, לנשים יוצאות מקלטים לנשים מוכות, בתקציב של כ-10 מיליון שקלים בשנה הכולל גם, בנייה של 8 דירות מעבר חדשות נוסף על ה-10 הקיימות. תהליך השיקום על כל היבטיו, לרבות סיוע נפשי לאישה ולילדים, הכשרה מקצועית, השמה בעבודה ורכישת מיומנויות יומיומיות שנדרשות לניהול חיים עצמאיים. ב-14 מקלטים לנשים מוכות שוהות מדי שנה כ-700 נשים. כ-350 מהן חוזרות הביתה אל הגבר האלים, בעיקר בגלל שהן לא מצליחות למצוא את הכוח הכלכלי והמנטלי כדי להחזיק את עצמן. החוק שם את הצרכים של הנשים והילדים שיוצאים ממקלטים בראש סדר העדיפויות, ובונה עבורם תכנית שיקום שתסייע להם לבנות חיים עצמאיים רחוק מהמפגע.

הישג 19

הצעת חוק הביטוח הלאומי (השוואת קצבת נכות לשכר מינימום)

הצלחנו היום לגרום לממשלה להעלות את קצבת הנכות ב-50% אבל נמשיך להיאבק עד שנגיע לקצבה בגובה שכר מינימום. ההצעה שעברה רחוקה מההצעה המקורית שלי ולכן המאבק שלנו לא נגמר. ההצלחה שלנו להעלות את הקצבה היא רק ההתחלה.

הישג 20

הצעת חוק סדר הדין הפלילי

החלפת המונח "עניין לציבור" ב"עילה לסגירת תיק" של מיכל רוזין –ל לפי ההצעה יש להחליף את עילת "העדר עניין לציבור – במקרי סגירת תיק פלילי בנוסח "נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה/ העמדה לדין". במצב שבו 80 אחוז מהתיקים נסגרים, יש חשיבות עצומה לשינוי שם העילה עבור הנפגעים, חשוב שיידעו שהפגיעה בהם כן מעניינת את הציבור והסיבה לסגירת התיק אינה חוסר עניין. המטרה היא למנוע עוגמת נפש של הנפגעים והנפגעות.

הישג 21

הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

ע"פ הצעת החוק נשים אלמנות וגרושות יוכלו לקבל כספי פנסיה שמגיעים להן בזכות הארכת התקופה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני עד סוף 2019. זהו תיקון חשוב שיפתח דלת לגברים ובעיקר לנשים לקבל את כספי הפנסיה שמגיעים להם מכוח החוק ונמנע מהם. התיקון ישפיע באופן ישיר ומידי בעיקר על נשים גרושות ואלמנות, ברובן מבוגרות שמצבן הכלכלי היה תלוי בבן זוגן המפרנס, בזמן שהן נשארו בבית לטפל בילדים. יום אחד הם התגרשו או שבן זוגן נפטר ובלי לדעת שיכלו לממש את חלקן בכספי הפנסיה הן נשארו בלעדיה.

הישג 22

הטלת מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה

לפי ההצעה אם בעת ביצוע העבירה הפוגע היה קטין, ובעת הגשת הבקשה להטלת מגבלות עליו כבר היה בגיר – יוכל בית המשפט לדון בבקשה להטיל עליו מגבלות. אם לא הצלחנו להגן על ילדינו מפני פגיעה מינית בזמן אמת, זוהי חובתנו להגן עליהם מפני פגיעה נוספת בעת חזרתו של הפוגע לסביבת מגוריו של הקטין. במצב הנוכחי , קטינים שנפגעים מוצאים את עצמם בכלא בתוך ביתם, ללא יכולת להשתקם ולחיות בביטחון. לא מדובר בענישה נוספת על הפוגע, אלא איזון טוב יותר בין שיקום הפוגע לבין שמירה על הקטין הנפגע.

הישג 23

הצעת חוק השמות (הגבלת שינוי שמו של עבריין מין)

על פי ההצעה עבריין מין לא יוכל לשנות את שמות אלא באישור השר, אם שוכנע כי אין בהענקת האישור לשינוי כאמור כדי לסכן או לפגוע בשלום הציבור. הצעת החוק מבקשת להעניק לשר הפנים את הסמכות למנוע שינוי שם של עברייני מין מורשעים כדי לאפשר לציבור להגן על עצמו מפני פגיעה נוספת. מטרת החוק לוודא שעבריין מין לא יוכל להסתיר את זהותו באמצעות שינוי שמו.

הישג 24

הצעת חוק איסור צריכת זנות של זהבה גלאון

הצעת החוק אוסרת צריכת זנות וקובעת קנסות כספיים על צרכני זנות. על פי הצעת החוק צריכה או ניסיון לצרוך מעשה זנות יהיו אסורים ומי שיעבור על החוק יהיה צפוי לקנס כספי של 2000 שח. אם יעבור על החוק בשנית הוא יהיה צפוי לקנס של 4000 שח. כמו כן התביעה תיהיה רשאית להגיש נגד צרכן זנות כתב אישום ובית המשפט יהיה רשאי להטיל עליו קנס של עד 75300 שח. החוק יכנס לתוקף בעוד שנה וחצי כדי לאפשר למדינה להסדיר בזמן זה את מנגנוני השיקום לשורדות זנות.

הישג 25

הצעת חוק לשכת עורכי הדין

על פי ההצעה כל המתמחים שקיבלו בבחינות הלשכה המכשילות (דצמבר 2017 ויוני 2018) ציונים של 55 ומעלה, יחשבו למי שעברו את הבחינה. בעקבות הרפורמה שנעשתה בבחינת ההסמכה לעריכת דין אחוזי ההצלחה של הנבחנים היו נמוכים מאוד בדצמבר 17 היו 44% וביוני 18 היו 32%. בעקבות תלונות שהתקבלו הוחלט לבצע שינויים משמעותיים במתכונת הבחינה כמו תוספת זמן אך אלו לא חלו על נבחני דצמבר 17 ויוני 18 ולכן הוחלט לקבוע בהוראת שעה שציון העובר יעמוד על 55%.

הישג 26

הצעת חוק המכר (פרטי המפרט)

מוצע לקבוע כי המפרט שמצרף מוכר לחוזה המכר של דירה יתייחס, בנוסף על הדירה הנמכרת, גם לחלקים אחרים של הבניין שבו נמצאת הדירה ולקרקע שעליה עומד, והמפרט האמור יציין את גודלו היחסי ברכוש המשותף השייך לדייר.

הישג 27

הצעת חוק שירותי תיירות (היתר הדרכה למומחים)

מוצע להסמיך את שר התיירות להסדיר בתקנות הוראות לעניין פטור מחובת רישוי שירותי תיירות למומחים המבקשים להדריך בתחום מומחיותם וכן הוראות לעניין מתן היתר הדרכה לאותם מומחים

הישג 28

הצעת חוק הגנת הצרכן (איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט)

מטרת הצעת החוק לשים סוף למצב האבסורדי בו נאלץ הצרכן לשלם עמלת שירות מיוחדת בעד עסקה המתבצעת ברשת, וזאת למרות שביצוע העסקה בדרך זו חוסכת עלויות הפעלה ומכירה לבית העסק ומייתרת את הצורך בהפעלת דוכן פיזי למכירת המצרך או השירות. בעקבות התיקון לחוק, צפויות להתבטל עמלות הרכישה המיוחדות שנהגו בתי העסק לגבות עד היום בעת ביצוע עסקאות כמו רכישת כרטיסי קולנוע וכרטיסים למופעים.

הישג 29

הצעת חוק זכויות החולה (זכות מטופל לקבל רשומות רפואיות)

ע"פ ההצעה מוסד רפואי יידע מטופל המשתחרר מטיפול רפואי על זכותו לקבל העתק של הרשומות הרפואיות שלו. הרשומה תימסר למטופל תוך 48 שעות ממועד בקשתו.

הישג 30

הצעת חוק הפרשנות (הגדרת הפליה על רקע נטייה מינית או זהות המגדר)

הצעת החוק שהוצמדה להצעתה של ח"כ מיכל רוזין וסיעת מרצ ע"י דב חנין עברה בקריאה טרומית. ההצעה מבקשת שבכל מקום בספר החוקים ותקנות המנהל בו יש התייחסות לאיסור הפליה, יתווסף האיסור על הפליה מנימוקים של נטייה מינית או זהות מגדרית. חוק מבטל את האפליה החוקית נגד הקהילה הגאה בישראל.

הישג 31

הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין (חסינות חברי מועצה)

ע"פ ההצעה תינתן הגנה לחברי מועצות מקומיות מפני תביעות נזיקיות המוגשות על ידי חברי מועצה אחרים או מצד ראש המועצה עצמו, בשל הבעת עמדה או התבטאות שנאמרה במסגרת תפקידם. ההצעה הגיעה בעקבות מקרים רבים בהם נשלחו תביעות דיבה לחברי מועצה המכהנים כידוע בהתנדבות על ידי ראש ערים במטרה להביא להשתקתם והשתקת הביקורת מהאופוזיציה תוך ניצול היעדר החסינות בתפקיד.

הישגי חקיקה בכנסת ה-19

הישג 1

הצעת חוק הדיינים

המבטיחה ייצוג הולם לנשים בוועדה למינוי דיינים- 4 נשים, שרה אחת, חברת כנסת אחת, נציגה אחת מלשכת עורכי הדין וטוענת רבנית אחת שתבחר שרת המשפטים. נוכחות נשים בוועדה תיתן ביטוי לצרכים ובעיות שאיתן מתמודדות נשים בבואן בפני בית הדין הרבני.

הישג 2

הצעת חוק קביעת הזמן – שעון הקיץ

החל משנה זו שעון הקיץ יחל בסוף חודש מרץ ויסתיים בסוף חודש אוקטובר. הארכת שעון הקיץ תתרום לצמצום תאונות הדרכים, תקטין את חשבון החשמל, תגן על הסביבה, תוביל לחסכון של מאות מיליוני שקלים למשק הישראלי ותעניק עוד שעת אור לרווחת האוכלוסייה כולה.

הישג 3

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (הגדלת סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק)

ע"פ הצעת החוק סכום הפיצוי על הטרדה מינית יועלה מ-50,000 שקלים ל-120,000 שקלים ללא כל צורך בהוכחת הנזק ע"י הנפגעים . מדובר במסר ברור וחד למיגור תופעת ההטרדות המיניות במקומות העבודה ובכלל.

הישג 4

הצעת חוק להעלאת גיל הנישואין

על פי החוק גיל הנישואין יעלה מ-17 ל-18 ובנוסף המשטרה תחויב לאכוף את החוק ולדווח מדי שנה לכנסת על הנעשה בנושא. הקורבנות העיקריים של תופעת נישואי הבוסר הן נערות צעירות, שמשפחותיהן משיאות אותן בלחץ ובכפיה, מתוך תפיסה לפיה מקומה הטבעי של האישה הוא בבית ותפקידה מתמצה בגידול ילדים. הכנסת משדרת מסר ברור נגד תופעת נישואי קטינות בניגוד לרצונן.

הישג 5

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (ניצול יחסי מרות או תלות ע"י בעל תפקיד ציבורי)

החוק למניעת הטרדה מינית מפרט רשימה ארוכה של מערכות יחסים שבמסגרתן הצעות בעלות אופי מיני או התייחסויות המתמקדות במיניותו של אדם ייחשבו כהטרדה מינית , אף אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בכך. ע"פ החוק ראשי ערים, חברי כנסת או עובדי ציבור אחרים המטרידים מינית נשים ,תוך ניצול מעמדם , ייחשבו לבעלי מרות כמו מעסיקים ישירים, בוסים או מפקדים בצבא. לכן המתלוננות לא יצטרכו להוכיח שהתנגדו להטרדות, אלא המטרידים יצטרכו להוכיח שפעלו בתום לב ולא ניצלו את סמכותם. הסעיף המוצע ייתן מענה גם למקרים בהם לא מתקיימים יחסי מרות ישירים כגון יחסי עובד מעביד, אולם בשל מעמדו הציבורי הרם של אותו אדם, יכולת השפעתו, קשריו ועוצמתו בהליכי קבלת החלטות, נוצרת תלות מהותית המצמצמת או אף מנטרלת את יכולת התנגדות והתגובה של המוטרד.

הישג 6

הצעת חוק בתי המשפט ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת שופטים

הצעת החוק מבקשת להבטיח ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת שופטים באמצעות חיוב הגופים השונים לשלוח נשים לוועדה. לחברותן של נשים בוועדה חשיבות רבה, הן מההיבט הציבורי של שוויון בין גברים לנשים והן מבחינת תרומתן של נשים לעבודת הוועדה עצמה. הוועדה לבחירת שופטים מונה 9 חברים וכוללת 2 נציגי ממשלה, 2 נציגי כנסת, 2 נציגים מלשכת עורכי הדין , 2 שופטים עליונים ואת נשיא בית המשפט העליון. על פי הצעת החוק לפחות כל אחד מן הנציגים ששולח כל גוף לוועדה, תהיה אישה. כן יעוגן בחקיקה שריון 4 מקומות לנשים מתוך 9 חברים, ובכך יישמר ייצוג נשי הולם בוועדה.

הישג 7

הצעת חוק זכויות יוצרים נגישות יצירה ספרותית לאדם עם מוגבלות

הצעת החוק מבקשת לתת פטור מזכויות יוצרים לטובת הנגשת יצירות לאנשים עם מוגבלות. ההצעה תאפשר להנגיש שלא למטרות רווח יצירות ללא קבלת רשות מבעל זכויות היוצרים. כיום, רק כ-7% בלבד מהספרים ומהעיתונים מותאמים ופרסומים אחרים כמעט שאינם מונגשים. החוק ייתן מענה ליותר מ-200,000 בעלי מוגבלות בקריאה הזקוקים להנגשת חומר כתוב.

הישג 8

הצעת חוק הרשויות המקומיות – יום שבתון

על פי הצעת החוק יום הבחירות לרשויות המקומיות יחשב כיום שבתון. מטרת הצעת החוק לעודד את הציבור להשתתף בבחירות ובכך להשפיע על חיי היום יום שלהם.

הישג 9

הצעת חוק חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג

החוק קובע חלוקה שווה של זכויות פנסיה בין בני זוג שהתגרשו, החוק מחייב את קרנות הפנסיה לאפשר לבני זוג לחלק באופן שווה וצודק את הזכאות לקצבת פנסיה על פי הכלל שנקבע בהסכם הגירושין , ומבקש לשנות את המצב הנוכחי, בו חוקי הפנסיה מתייחסים לצבירת הפנסיה כשייכת בלעדית לעמית, וזאת למרות שהחוק והפסיקה בישראל מכירים בנכסים שצבר אחד מבני הזוג כנכס משותף של בני הזוג, במידה ונצבר במהלך החיים המשותפים.

הישג 10

הצעת חוק פטור מתשלום דמי הנסיעה בתחבורה ציבורית לעגלת ילדים

בעקבות הצעת החוק שר התחבורה חתם על צו הפוטר מתשלום דמי נסיעה עבור עגלת ילדים, באוטובוסים עירוניים בלבד וברכבת הקלה , ויחול במשך כל שעות היום למעט בין 7 עד 9 בבוקר שהן שעות העומס. עד כה הפטור היה לעגלות מקופלות.

הישג 11

הצעת חוק עבודת נשים (חופשת אבהות)

ע"פ הצעת החוק תוענק לאבות חופשת אבהות אשר תורכב מ-3 ימי חופשה בתשלום וחמישה ימי מחלה על חשבון המעסיק. הצעת החוק עושה צדק עם זוגות רבים שנאלצים להתמודד עם קשיים רבים בימים שמיד אחרי הלידה. החוק יעניק שקט נפשי לזוג הצעיר ויכולת התארגנות בבית החולים ובבית בימים הראשונים.

הישג 12

הצעת חוק הבטחת הכנסה (זכאות אישה השוהה במקלט לנשים מוכות)

ע"פ הצעת החוק נשים השוהות במקלט יזכו להבטחת הכנסה גם אם קודם כניסתן למקלט לא היו זכאיות לה. נשים מוכות השוהות במקלט מצויות במצוקה כלכלית ונאלצות בשל כך לשוב אל בן זוגן האלים. התיקון לחוק יסייע ויאפשר להן להתחיל חיים חדשים הרחק מהגבר האלים. במרץ 2012 אישרה הכנסת הבטחת הכנסה לנשים מוכות השוהות במקלט רק לאלה שקיבלו הבטחת הכנסה לפני כניסתן למקלט בגלל התנגדות האוצר. התיקון המוצע יעניק את אותה הבטחה לכולן.

הישג 13

הצעת חוק הפרשנות

הגדרת הפלייה על רקע נטייה מינית או זהות מגדר- הצעת החוק תסיים אחת ולתמיד את האפליה בחוק על רקע נטייה מינית וזהות מגדר. הצעה זו מהווה צעד משמעותי בדרך לשוויון וסיום האפליה נגד הקהילה הגאה.

הישג 14

הצעת חוק הבטחת הכנסה (גמלה לבני זוג)

הצעת החוק קובעת כי גמלת הכנסה תשולם לכל אחד מבני הזוג ישירות לחשבונו , כאשר התוספת בגין הילדים תיזקף לחשבונה של האישה . כמו כן הוא מבטיח את עצמאותן של נשים שלא תאלצנה לחיות תחת אלימות פיזית בשל תלותן הכלכלית בבן הזוג, או שתישארנה ללא כל אמצעי קיום, אם נפרדו מבן הזוג לתקופות קצרות. החוק נועד להבטיח לכל משפחה בישראל, הכנסה לסיפוק הצרכים לקיום בכבוד אנושי, בצורת גמלה המעוגנת בחוק והוא מהווה רשת מגן אחרונה לכל האוכלוסייה שרמת הכנסתה אינה מאפשרת קיום אנושי בכבוד.

הישג 15

הצעת חוק הדיינים- כשירות למנהל בתי הדין הרבניים

הצעת החוק מאפשרת לאישה להתמנות גם למשרה של מנהלת בתי הדין הרבניים. לשם כך מבוטלת הדרישה הייחודית לכשירות לדיינות או לרבנות, הניתנת בישראל לגברים בלבד. במצב המשפטי הקיים כיום, בתי הדין הרבניים מאוישים ע"י דיינים גברים בלבד והחוק אינו מאפשר לאישה להתמנות אף למשרה של מנהלת בתי הדין שהיא משרה מנהלית ולא שיפוטית. הצעת החוק יוצרת אחידות בין הליך מינויו של מנהל בתי הדין הרבניים להליך מינויו של מנהל בתי המשפט.

הישג 16

הצעת חוק בתי דין רבניים

הארכת התקופה המרבית למאסר כפייה ההצעה מבקשת להאריך את תקופת מאסר הכפייה המקסימלית לסרבן גט מעשר שנים כיום לעשרים שנה. אחת מכל חמש נשים שמתגרשת נתונה לסחטנות ולסרבנות גט. יש כ-17 אלף תיקי גירושים וכל שנה כ-3000 נשים שמסורבות גט נפגעות מהתנהלות בתי הדין הרבניים. הואיל ובמדינת ישראל עדיין לא נהוגים נישואים וגירושים אזרחיים חובה עלינו לסייע לאלפי הנשים שלכודות בכבלי נישואיהן והן מנועות מלהמשיך בחייהן.

הישג 17

הצעת חוק שיווי זכויות האישה

ייצוג הולם לנשים בוועדות ציבוריות ברשויות המקומיות על פי ההצעה השלטון המקומי יחויב לתת ביטוי הולם לייצוגן של נשים בוועדות העירוניות. עד היום בחלק מן הוועדות לא היה כל ייצוג לנשים וכמו כן נעדר מקומן של נשים מדירקטוריונים של חברות עירוניות ומוועדות ציבוריות שממנה הרשות המקומית.

הישג 18

הצעת חוק הבנקאות – ריבית על יתרת זכות

על פי הצעת החוק הבנקים יחויבו לשלם ריבית על סכומים הנצברים בחשבון העובר ושב של לקוחותיהם. תיקון זה עשוי לעודד את לקוחות הבנקים לצמצם עד למינימום האפשרי את יתרת החובה כדי לזכות בריבית על יתרת הזכות.

הישג 19

הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם)

ההצעה נועדה להסדיר את זכויותיהם של תושבי כפר שלם לפיצויים תמורת פינוי הנכסים המוחזקים על ידם. סכום הפיצויים לא יפחת משווי מחירה הממוצע של דירת 4 חדרים חדשה בבנייה רוויה במתחם כפר שלם ששטחה 100 מ"ר

הישג 20

הצעת חוק השידור הציבורי- שידורים בשפה הערבית

ע"פ ההצעה שידורים בשפה הערבית של תאגיד השידור הציבורי ישקפו את התרבות הערבית ואת הנושאים העומדים על סדר היום של החברה הערבית בישראל- ההצעה מבקשת לתת בולטות לא רק לשפה הערבית אלא גם לתרבותה. חוק השידור הציבורי החדש קובע כי יוקם ערוץ טלוויזיה ייעודי בערבית וערוץ כזה חשוב שיזכה ללגיטימציה בחברה הערבית ולא ייחשד כסוג של שופר ממשלתי בשפה הערבית.

הישג 21

הצעת חוק הביטוח הלאומי (הכרה בפגיעה מינית בעבודה כתאונת עבודה)

ע"פ הצעת החוק מי שעברה פגיעה מינית במקום עבודתה והביטוח הלאומי מכיר בכך כתאונת עבודה, תוכל לתבוע גמלה תוך שלוש שנים מיום הפגיעה ולא תוך שנה כפי שקבוע בחוק היום. ההצעה שאושרה היא הצעה תקדימית משום שלראשונה החוק מעניק הכרה רשמית במושג "פגיעה מינית" בהקשר של תאונת עבודה לצורך קבלת גמלה. בנוסף ההצעה תאפשר ליותר נשים שנפגעו מינית לתבוע את זכויותיהן , משום שהיא מכירה בכך שבמקרים של פגיעה מינית עלול לעבור זמן רב עד שהנפגעת מסוגלת להכיר בחוויה שעברה ולהתמודד עם הפגיעה שחוותה. במקרים רבים עלול לעבור זמן רב יותר עד שהנפגעת תעז להתלונן ולצאת נגד התוקף שנמצא במקום עבודתה.